Vplyv športovej hry kin-ball na organizmus

Význam tejto novej atraktívnej športovej hry na organizmus človeka je veľmi komplexný a zasahuje nielen do oblasti fyzického rozvoja, ale výrazne ovplyvňuje aj osobnosť každého hráča.

Jej najväčším prínosom je, že základné pohybové vlastnosti a zručnosti rozvíja úplne prirodzeným, spontánnym, nenásilným a zábavným spôsobom, čo robí z tejto hry veľmi príťažlivú, obľúbenou a vyhľadávanou aktivitu všade tam, kde je hraná, pretože má výrazný motivačný charakter. Svojou podstatou, rýchlo sa striedajúcimi hernými situáciami a vysokou mierou nasadenia celého družstva ponúka kin-ball veľký zážitok a v mnohom sa vyrovná aj adrenalínovým športom. Jeho výhodou je vysoká miera bezpečnosti pri jeho vykonávaní.

V oblasti fyzického rozvoja pôsobí kin-ball veľmi výrazne na zlepšovanie rýchlostných schopností (najmä dynamická sila dolných končatín – krátke rýchle prebehy), masívne zvyšuje aeróbne vytrvalosť, obratnosť (spracovanie lopty vo veľmi sa meniacich podmienkach a situáciách), pohybovú koordináciu a jemnú motoriku. Zlepšuje sa rýchlosť reakcie, štartová rýchlosť (neustále zmeny smeru v priebehu hry). Hra intenzívne zlepšuje aj priestorovú orientáciu a periférne videnie (neustále sa meniace herné situácie na ploche, neustále premiestňovanie súperov, spoluhráčov i lopty), čo je výborná devíza pre všetky ostatné kolektívne športové hry. Rozvíja pozornosť a sústredenie.

Za veľmi dôležitú zložku tohto športu možno považovať absolútnu nutnosť kolektívnej spolupráce, ktorá nie je len žiaduca, ale je nevyhnutnou podmienkou hry, ktorá je daná charakterom pravidiel, kedy výsledok každej jednotlivej hernej situácie či získanie bodu je výsledkom aktívnej a tvorivej spolupráce celého tímu. Hra vylučuje individualizmus, pozície všetkých hráčov v tíme je na rovnakej úrovni. V neposlednom rade je veľmi dôležitý aj rozvoj herného a taktického myslenia.

Záverom: Kin-ball v sebe skrýva prvky všetkých doteraz známych športových hier i individuálnych športov (atletika, akrobacia), navyše jeho efektivita je nebývalo vysoká. Všetci, zdôrazňujem, všetci hráči využívajú 70 - 75% herného času, lebo všetci spoločne musia riešiť každú hernú situáciu. Tento fakt nebývalo posilňuje tímového ducha, prispieva celkom prirodzene k sociálnej interakcii všetkých i menej zdatných či priebojných hráčov do kolektívu, zvyšuje hráčom sebavedomie (som neoddeliteľnou súčasťou tímu), vytvára zdravé kolektívne vzťahy, posilňuje rešpekt k súperovi aj ku spoluhráčom, a veľmi si zakladá na fair play, lebo každé porušenie čestného a slušného správania je vďaka daným pravidlám sankcionované.

Kin-ball je dramatickou akčnou hrou, ktorá má vysoký emocionálny náboj, je v nej veľmi silno zakomponovaný prvok súťaživosti, ktorý ju predurčuje k vysokej obľube najmä u detí, mládeže a dospelých športovcov mladšieho veku. Možno ju hrať v rekreačnej podobe rovnako ako na vysokej športovej úrovni, výborne spĺňa aj všetky atribúty doplnkovej hry na prípravu športovcov, najmä v kolektívnych športoch.


Mgr. Zdena Horčičková
Metodička Českého zväzu kin-ballu

Zdroj: http://kin-ball.cz/vliv-sportovni-hry-kin-ball-na-organizmus