Základný príncip kin-ballu

Kin-ball je kolektívna pohybová hra, ktorá vznikla v Kanade na konci osemdesiatych rokov minulého storočia. Dnes je populárnou pohybovou aktivitou pre obe pohlavia na hodinách telesnej výchovy vo viacerých krajinách, ale teší sa obľube aj v starších vekových kategóriách. Jeho osobitým prínosom je, že základné pohybové schopnosti, motorické zručnosti, interpersonálne a postojové kompetencie sa rozvíjajú prirodzeným, nenásilným a zábavným spôsobom a vďaka silnému emocionálnemu náboju má výrazne motivačný charakter.

Kin-ball vylučuje individualizmus, hru na jedného hráča alebo hru na potlačenie jedného hráča alebo družstva. Nezáleží pritom na telesnej stavbe hráčov, či je niekto malý, veľký, tučný alebo chudý a je založený na spolupráci všetkých členov družstva. Stačí jedna lopta a rozlišovacie dresy troch farieb. Kin-ball je jediná hra, kde súčasne proti sebe hrajú tri družstvá. Každý hráč je v pohybe minimálne 72 % herného času, čo je najviac zo všetkých kolektívnych športov. Kin-ball má celosvetovo rozrastajúcu sa základňu aj na úrovni vrcholového športu a konajú sa v ňom pravidelne majstrovské súťaže (majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy).

Vybavenie na hru

Predmetom hry je špeciálna ľahká nafukovacia lopta s priemerom 122 cm a hmotnosťou približne 1 kilogram. Na hru vonku je určená lopta o niečo ťažšia a menšia s priemerom 102 cm. Lopta sa skladá zo šuštiakového plášťa a samostatne vyberateľnej duše. Nafúkanie lopty kompresorom trvá päť minút a po skončení hry sa lopta zase vypustí a zloží. Do telocvične a haly je určená väčšia lopta, na hru vonku používame menšiu v závislosti od prostredia. Pre tých záujemcov o hru, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, ponúkame možnosť zapožičania lopty: http://www.kin-ball.sk/lopta.

Kin-ball je hra, pri ktorej súčasne proti sebe hrajú tri družstvá, ktoré sú farebne odlíšené rozlišovacími dresmi. Oficiálnymi farbami sú čierna, modrá a sivá. Na Slovensku a v ČR namiesto sivej používame pri hlásení v rodnom jazyku bielu farbu. Mimo oficiálnych súťaži je možné na školách používať farby podľa toho, aké rozlišovacie dresy máte k dispozícií.

Oficiálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné súťaže sú 20 x 20 m, čo však pre potreby školskej telesnej a športovej výchovy nie je podmienka. Rozmery ihriska pre nesúťažnú hru závisia od veľkosti telocvične, kde hranicami ihriska v telocvični je strop, steny, podlaha a všetky pevné objekty.

Základné pravidlá kin-ballu

Hrajú proti sebe súčasne tri družstvá, ktoré sú farebne odlíšené rozlišovacími dresmi. Vždy jedno družstvo útočí, jedno bráni a jedno aktívne uhýba. V každom družstve sú štyria hráči.

Podstatou hry je jedným družstvom loptu podať a následne iným, vyvolaným družstvom, ju chytiť. Vyvolané družstvo musí loptu chytiť v rámci hracej plochy a lopta sa nesmie dotknúť zeme. Vždy, keď niektoré družstvo urobí chybu, po jednom bode získavajú ostatné dve družstvá. Na vysvetlenie a pochopenie základných pravidiel hry postačuje 15 minút.

Hra sa začína podaním útočiaceho družstva. Hráči brániacich družstiev pri podávaní vytvoria štvorec okolo lopty vo vzdialenosti približne 3 metre v závislosti od miesta podania. Podanie realizujú súčasne všetci štyria hráči útočiaceho družstva. Traja hráči držia loptu a štvrtý podáva. Hráči držiaci loptu zvyčajne kľačia na jednej nohe, ruky majú v predpažení povyše a hlavu v predklone. Útočiace družstvo musí pred podaním lopty určiť družstvo, ktoré má loptu chytiť, a to tak, že hráč podávajúceho družstva zakričí „Ominikin“ a zahlási farbu družstva, ktoré má loptu chytiť, následne môže družstvo podať. Hráč môže podanie realizovať obojručne viacerými spôsobmi, pričom lopta musí smerovať hore a musí od miesta podania prekonať vzdialenosť minimálne 3 metre. Skúsenejší hráči používajú pri podaní len jednu ruku, tento spôsob však neodporúčame pre začiatočníkov.

Ak vyvolané družstvo loptu chytí, stáva sa útočiacim družstvom a podáva. V prípade, že toto družstvo loptu nechytí, zvyšné dve družstvá získavajú po jednom bode a družstvo, ktoré sa dopustilo chyby, podáva z miesta vykonania chyby. Ak podávajúci hráč podá mimo ihriska (zasiahne steny telocvične alebo pevné objekty), je to chyba podávajúceho družstva, ktoré opäť podáva z toho istého miesta a zvyšné dve družstvá získavajú bod. Ak sa lopta dostane mimo ihriska po dotyku hráča družstva, ktorému bola lopta určená vyvolaním jeho farby, je to chyba tohto družstva. Bod získavajú zvyšné dve družstvá a podáva družstvo, ktoré urobilo chybu z miesta, kde nastala chyba.

Pri chytaní lopty je povolené do lopty kopať, dokonca je to jeden z najúčinnejších spôsobov, ako chytiť loptu, ktorá je príliš nízko nad zemou. Hráči družstva, ktoré nebolo vyvolané, nesmú prekážať hráčom prijímajúceho družstva v pohybe. V prípade, že družstvo toto pravidlo poruší a úmyselne blokuje hráčov prijímajúceho družstva, priznáva sa bod zvyšným dvom družstvám.

Kin-ball je dynamická hra, pri ktorej samotné pravidlá hry nútia všetkých hráčov byť neustále v pohybe. Základným pravidlom je, že sa celé družstvo pri podaní musí dotýkať lopty, to zabezpečuje neustály pohyb hráčov počas hry po celej hracej ploche. Ďalej sa uplatňuje pravidlo, že ten istý hráč nesmie podať dvakrát po sebe, to v prípade zmiešaných družstiev zaručuje striedanie oboch pohlaví. Takisto sú stanovené aj časové limity, ako dlho môže družstvo držať loptu a do akého času musí podať, aby hra nestratila na dynamike. Kin-ball svojimi pravidlami vylučuje individualizmus, hru na jedného hráča alebo hru na potlačenie jedného hráča alebo družstva a dbá na čistú fair play hru.

Celkovým víťazom turnaja sa stáva družstvo, ktoré ako prvé vyhrá tri periódy. Víťazom periódy sa stáva družstvo s najväčším počtom bodov, teda družstvo, ktoré získa 13 bodov. Na súťažnej úrovni sa v prípade rovnosti bodov hra predlžuje a víťazom sa stáva družstvo, ktoré získa ako prvé päť bodov. Vďaka bodovaciemu systému, ktorý sa v tejto športovej hre uplatňuje, sa nemôže stať, že by jedno družstvo získalo výrazne menej, resp. viacej bodov ako ostatné dve. Výhodou teda je, že ani pohybovo menej zdatní jednotlivci nezažijú trpkú porážku, a tým ani výsmech od svojich spolužiakov. Z rovnakého dôvodu ani rozdiely v pohlaví medzi žiakmi nie sú prekážkou a kin-ball je výborným prostriedkom práve pre zmiešané skupiny. Tento fenomén sa v iných športových hrách nevyskytuje, čo pridáva kin-ballu na jedinečnosti.

Vzhľadom na veľkosť lopty odporúčame hru kin-ball až pre žiakov II. stupňa ZŠ. Pre mladších však môžete využiť množstvo pohybových hier a aktivít, ktoré sú prípravou do budúcnosti. Mladšie deti sa tak zoznámia s loptou zábavnou formou a ako staršie budú ľahšie zvládať techniky jej spracovania a samotnej hry.

Promo video z majstrovstiev Sveta v Španielsku 2015 https://youtu.be/FNXUpwnACgQ

Metodika

Po mnohých rokoch trénerských skúseností, organizácie prípravných kurzov a seminárov pre hráčov a trénerov, vznikla potreba zjednotiť spôsoby rozcvičenia, spôsoby nácviku hier, technických a taktických prvkov. Taký bol cieľ a zmysel vzniku knihy, ktorá môže byť vaším sprievodcom pri zvládaní náročnejších úsekov hry a zároveň ponúkne pomoc pri plánovaní výučbových kurzov, ktoré sa ľahko dajú nastaviť na rôzne úrovne hry. Metodická kniha „Kin-ballový tréning“ pre trénerov, inštruktorov a učiteľov telesnej výchovy bola v roku 2014 preložená do češtiny a my ju ponúkame záujemcom zo Slovenska.

Okrem tejto knihy je všetka potrebná metodika a pravidlá vrátane videoprezentácií verejne dostupná v češtine aj na našej stránke.