Telesná výchova & Šport 2014/4, metodická príloha o kin-balle

Zdroj: Vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
Časopis: Telesná výchova & Šport 2014/4 • Registračné číslo: 387/91 • ISSN 1335-2245 • ročník XXIV
Autor: Mgr. Gabriela Olosová, FTVŠ UK Bratislava
Dátum: 2014/10 • Zadané do tlače: 27.10.2014
Časopis: Telesná výchova & Šport 2014/4: metodická príloha o kin-balle obálka časopisu vnútro časopisu

Vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport publikoval vo svojom štvrťročníku metodickú prílohu o kin-balle.

Kin-ball je kolektívna pohybová hra, ktorá vznikla v Kanade na konci osemdesiatych rokov minulého storočia. Dnes je populárnou pohybovou aktivitou na hodinách telesnej výchovy vo viacerých krajinách, ale teší sa obľube aj v starších vekových kategóriách. Jeho osobitým prínosom je, že základné pohybové schopnosti, motorické zručnosti, interpersonálne a postojové kompetencie sa rozvíjajú prirodzeným, nenásilným a zábavným spôsobom a vďaka silnému emocionálnemu náboju má výrazne motivačný charakter. Kin-ball má celosvetovo rozrastajúcu sa základňu aj na úrovni vrcholového športu a konajú sa v ňom pravidelne majstrovské súťaže.

Vznik a vývoj kin-ballu
Iniciátorom vytvorenia kin-ballu bol v roku 1986 Mario Demers, učiteľ telesnej výchovy na Quebeckej univerzite v Kanade. Na ďalšom vývoji hry sa od roku 1987 podieľala spoločnosť „Omnikin,“ ktorá zoskupovala učiteľov telesnej výchovy z rôznych univerzít. Trvalo dva roky, než došlo k oficiálnemu predstaveniu hry, ktorá dostala názov kin-ball, čo v preklade znamená „lopta v pohybe.“ Hra sa spočiatku používala ako forma terapie pre deti s problémami presadzovania sa v kolektíve a prvé družstvá vznikali v liečebných centrách zaoberajúcich sa alergiami, bolesťami hlavy, obezitou, závislosťami, poruchami reči a pod. Po úspešnom využití hry pre terapeutické účely začal kin-ball postupne prenikať do edukačného prostredia školskej telesnej výchovy.

S myšlienkou propagácie, šírenia a podpory kin-ballu na Slovensku prišla v roku 2013 organizácia „IMA“ (Ideálna mládežnícka aktivita), ktorá sa orientuje na zavedenie kin-ballu do základných a stredných škôl. V apríli tohto roku vznikla Slovenská kin-ballová federácia.

Na 1. stupni primárneho vzdelávania (ISCED 1) je možné kin-ball zaradiť do tematických celkov „Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry“ a „Psychomotorické cvičenie a hry“. Na 2. stupni základných škôl (ISCED 2) by bolo optimálne kin-ball zaradiť do výberového tematického celku „Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry“. Stredné školy (ISCED 3) by mohli kin-ball eventuálne realizovať ako súčasť modulu „Športové činnosti pohybového režimu“.


ISCED – Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania (International Standard Classification of Education) bola vypracovaná a vydaná UNESCOm pre oblasť zberu údajov, spracovávania a porovnávania štatistík z oblasti vzdelávania v jednotlivých štátoch a aj v medzinárodnom meradle. Štruktúra klasifikácie ISCED bola prvýkrát navrhnutá v roku 1970. (Viac informácií o ISCED, napríklad: uips.sk ISCED)